AGC Group Thailand ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับ AGC Group แล้ว เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นที่สุด เรามีนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักสิทธิส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ AGC Group จะครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งหมดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล, จุดประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้และผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
AGC Group จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต AGC Group ฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และ AGC Group จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เท่านั้น

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน
หากท่านส่งใบสมัครงานเข้ามายัง AGC Group เราก็จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาการสมัครของท่าน เช่นอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางประการในใบสมัครนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น การจัดทดสอบวัดความสามารถ, การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ในการสมัครงานนั้น ท่านอาจจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในบางกรณีท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการขอให้ยื่นความจำนงอนุญาตให้ AGC Group สามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบสอบถามของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุขภาพนั้นๆ และอนุญาตให้หน่วยงานนั้นรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่านให้ทาง AGC Group ทราบ
AGC Group ยังจะขอรับความยินยอมจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับ AGC Group ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจจะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับท่านมากกว่า

ข้อผูกมัดการรักษาความลับของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาปลอดภัยข้อมูลของ AGC Group
เอกสารนี้จะอธิบายถึงนโยบายของ AGC Group ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปริมาณและชนิดของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์นี้ก็ยังมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี นโยบายนี้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขอรับข้อมูลของท่านไปให้เป็นอย่างดี

การใช้เว็บไซต์ทั่วไป
ข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากการใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านก็คือชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ชื่อของเว็บไซต์ที่แจ้งข้อมูลของท่านมายังบริษัทฯ, หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านเลือกดูและวันเวลาของการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของท่าน บริษัทฯ นำข้อมูลในส่วนนี้ไปเป็นประโยชน์ในทางสถิติ และการวัดความนิยมของกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ในการใช้เว็บไซต์ปกตินั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส หรือเบอร์โทรศัพท์ได้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
มีหลายกรณีที่ AGC Groupจะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งรายละเอียดของโปรโมชั่น และใบปลิวต่างๆ ทางไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส, ชนิดของคำร้องและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี และนำมาใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน หากท่านระบุไว้ว่าไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่ให้ไว้นี้ถูกนำไปใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ข้อมูลก็จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการนั้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่ AGC Group มีต่อท่าน และจะไม่ถูกใช้โดยหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด ในบางกรณี ข้อมูลของท่านที่ AGC Group Thailand มีอยู่อาจจะถูกโอนไปเก็บยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของ AGC Group ที่ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

การใช้ Cookies
AGC Groupใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า cookies เพื่อทำให้การออนไลน์ของท่านเป็นเรื่องสะดวกสบายยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี cookies นี้ได้ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต และท่านยังจะพบ cookies นี้ได้แทบทุกเว็บไซต์ใหญ่ๆ ที่ได้รับความนิยมทั่วไป cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในเว็บบราวเซอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน เทคโนโลยี cookies นี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลแอดเดรสเอาไว้

อีเมลที่ส่งมายัง AGC Group และมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะตัดสินใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายัง AGC Group เช่น ข้อความที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ AGC Group ที่ท่านใช้อยู่ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบ่งชี้สถานะความเป็นลูกค้า AGC Group ของท่าน เพื่อการตอบสนองคำร้องขอและเพื่อการติดต่อกับท่านทางอีเมลเท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อการอื่น

 

นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูล ในบางโอกาส

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว